28. 6. 2013

Monsanto Protection ActV marci 2013 prezident Spojených štátov amerických podpísal  návrh zákona „Consolidated and Further Continuing Appropriations Act, 2013”, ktorého kontroverznou súčasťou v článku 735 je zákon pejoratívne nazývaný ako Monstanto Protection Act (Zákon na ochranu Monsanta). Podľa mnohých názorov zavádza precedens, na základe ktorého môžu výrobcovia i pestovatelia či predajcovia rastlín, ktorých používanie bolo pozastavené z dôvodu skúmania možného ohrozenia životného prostredia na základe Zákona o ochrane rastlín (Plant Protection Act), požiadať o udelenie dočasného povolenia, ktoré zruší alebo obmedzí prípadný súdny zákaz. Uvádzam  pôvodné znenie, ako aj svoj skromný pokus o preklad, v ktorom sa vzhľadom na komplikovanosť a absolútnu nezrozumiteľnosť právnickej hantýrky zrejme vyskytnú chyby. Ak ich nájdete, potešíte ma upozornením na ne. 

Pôvodný text
 
In the event that a determination of non-regulated status made pursuant to section 411 of the Plant Protection Act is or has been invalidated or vacated, the Secretary of Agriculture shall, notwithstanding any other provision of law, upon request by a farmer, grower, farm operator, or producer, immediately grant temporary permit(s) or temporary deregulation in part, subject to necessary and appropriate conditions consistent with section 411(a) or 412(c) of the Plant Protection Act, which interim conditions shall authorize the movement, introduction, continued cultivation, commercialization and other specifically enumerated activities and requirements, including measures designed to mitigate or minimize potential adverse environmental effects, if any, relevant to the Secretary’s evaluation of the petition for non-regulated status, while ensuring that growers or other users are able to move, plant, cultivate, introduce into commerce and carry out other authorized activities in a timely manner: Provided, That all such conditions shall be applicable only for the interim period necessary for the Secretary to com plete any required analyses or consultations related to the petition for non-regulated status: Provided further, That nothing in this section shall be construed as limiting the Secretary’s authority under section 411, 412 and 414 of the Plant Protection Act. 

Preklad

V prípade vzniknutia neregulovaného stavu, ktorý je svojou podstatou v rozpore s článkom 411 Zákona o ochrane rastlín, prípadne zrušenia alebo zneplatnenia tohto stavu, minister poľnohospodárstva, bez ohľadu na akékoľvek ďalšie ustanovenia zákona, na základe žiadosti farmára, pestovateľa, prevádzkovateľa farmy alebo výrobcu, okamžite udelí dočasné povolenie alebo čiastočné povolenie, ktoré uvedie daný neregulovaný stav do súladu s článkom 411(a) a 412(c) Zákona o ochrane rastlín a dočasne umožní presúvanie, zavádzanie (v zmysle výsadby, pozn. prekl.), pokračovanie pestovania, predaja a ďalšie konkrétne vymenované činnosti a požiadavky, vrátane opatrení , zameraných na zmiernenie alebo minimalizovanie potenciálne škodlivých dopadov na životné prostredie, ak existujú, na základe ministrovho vyhodnotenia daného stavu, za predpokladu, že zaistí pestovateľom a ostatným používateľom schopnosť presúvať, vysádzať, pestovať, predávať a vykonávať ďalšie povolené aktivity v potrebnom čase: Za predpokladu, že nič v tomto článku nebude vykladané ako obmedzenie právomoci ministra v článkoch 411,412 a 414 Zákona o ochrane rastlín.

Tento článoček nie je vyjadrením antipatií voči krajine, je o nekontrolovanej moci mocných, bezohľadnosti a smutných vyhliadkach do budúcnosti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára